ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. ASV Webdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ASV Internet Marketing, gevestigd aan Lisztstraat 43, 2551TB te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59077344.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ASV Webdesign een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen ASV Webdesign en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ASV Webdesign zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 5. Diensten/werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door ASV Webdesign voor de wederpartij te verlenen diensten c.q. te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn, websiteontwerp, hosting, domeinnaamregistratie, het verlenen van support- en/of onderhoudsdiensten en/of het vervaardigen van back-ups van via ASV Webdesign gehoste websites.
 6. All-in pakket: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarmee ASV Webdesign zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het ontwerpen en opleveren van een website, inclusief hosting, support en onderhoudsdiensten, alsmede het vervaardigen van back-ups van die website, alsook eventuele domeinnaamregistratie.
 7. Website: de in het kader van de overeenkomst in opdracht van de wederpartij door ASV Webdesign te ontwerpen en op te leveren of ontworpen en opgeleverde dan wel door ASV Webdesign gehoste website, waaronder webwinkels tevens worden begrepen.
 8. Content: alle op de website geplaatste en/of geopenbaarde content, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen, teksten, foto’s en video’s.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ASV Webdesign en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van ASV Webdesign is vrijblijvend. ASV Webdesign is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan. Een aanbod van ASV Webdesign kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door ASV Webdesign worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van ASV Webdesign dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van ASV Webdesign dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van ASV Webdesign, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ASV Webdesign anders aangeeft.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ONTWERPEN VAN WEBSITES

 1. ASV Webdesign ontwerpt websites in het kader van een all-in pakket, alsook zonder all-in pakket. Voor een all-in pakket is vereist dat de wederpartij de betreffende website host via ASV Webdesign. Partijen komen uitdrukkelijk overeen of de website al dan niet in het kader van een all-in pakket wordt ontworpen en opgeleverd. Indien de website niet in het kader van een all-in pakket wordt opgeleverd, wordt de website de eerste maand na oplevering evenwel gehost via ASV Webdesign, maakt de wederpartij gedurende die maand aanspraak op de diensten in het kader van het all-in pakket en dient de wederpartij binnen die maand zorg te dragen voor de verhuizing van de website naar een andere hostingprovider. ASV Webdesign stelt de wederpartij in zodanig geval kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.
 2. Het ontwerpen en opleveren van een website geschiedt tegen een eenmalige vaste prijs. Bij totstandkoming van de overeenkomst tot het ontwerpen van een website, ontvangt de wederpartij een factuur ter grootte van 50% van de totaalprijs. Omstreeks dertig dagen na totstandkoming van de betreffende overeenkomst, ontvangt de wederpartij, ongeacht de voortgang van de ontwerpwerkzaamheden, de factuur met betrekking tot de restantbetaling. De facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, op één van de door ASV Webdesign aangewezen betaalmethoden.
 3. In geval op grond van een aan ASV Webdesign toe te rekenen omstandigheid oplevering van de website langer duurt dan 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, biedt dit geen grond voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden of enige andere compensatie te vorderen. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, zal ASV Webdesign in dat geval de betalingstermijn van de tweede factuur verlengen dan wel het versturen van de tweede factuur uitstellen naar evenredigheid van de duur van de vertraging. Indien de vertraging aan de wederpartij kan worden toegerekend, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op opschorting van de betaling.
 4. Na totstandkoming van de overeenkomst tot het ontwerpen van een website, is de wederpartij in de gelegenheid om de content aan te leveren die op de website dient te worden geplaatst en kan zij, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, aangeven welke functionaliteiten de website moet kennen. Indien naar oordeel van ASV Webdesign alle benodigde content en informatie over de bedoelde functionaliteiten is verkregen, streeft ASV Webdesign ernaar de website binnen zeven dagen op te leveren. Deze, alsmede eventuele andere uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe ASV Webdesign zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn echter uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Onder meer het door de wederpartij verspreid aanleveren van content en informatie omtrent functionaliteiten van de website, kan grond opleveren om de oplevering van de website uit te moeten stellen.
 5. Het ontwerp van de website geschiedt uitsluitend binnen de kaders van de mogelijkheden zoals deze zijn vermeld in de door de wederpartij ter zake aanvaarde offerte. Niet uitdrukkelijk in die offerte vermelde mogelijke functionaliteiten van de website kunnen, indien en voor zover dit naar oordeel van ASV Webdesign mogelijk is, tegen een nader overeen te komen meerprijs worden gerealiseerd.
 6. Voordat de wederpartij ASV Webdesign in kennis stelt van de gewenste functionaliteiten van de website en voordat de wederpartij de content voor plaatsing op de website aan ASV Webdesign aanlevert, dient de wederpartij zich te vergewissen of dit bijdraagt aan het gewenste eindresultaat; ASV Webdesign is niet gehouden de oplevering van de website af te laten hangen van het gegeven dat de wederpartij voortdurend en buiten het kader van het redelijke, wijzigingen wenst door te voeren in reeds door haar verstrekte informatie c.q. aangeleverde content.
 7. Na oplevering van de website dient de wederpartij direct te onderzoeken of de website beantwoordt aan hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan wel onderling hebben afgestemd omtrent de functionaliteiten en de content als bedoeld in de vorige leden. Uitsluitend indien de opgeleverde functionaliteiten c.q. content onmiskenbaar niet beantwoorden aan hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen c.q. onderling hebben afgestemd, maakt de wederpartij aanspraak op kosteloos herstel daarvan. Anderszins na de oplevering gewenste wijzigingen aan de website kunnen tegen een nader overeen te komen prijs worden verwerkt, behoudens het geval dat het ontwerp van de website en de oplevering daarvan geschiedt in het kader van een all-in pakket, in welk geval de wederpartij maandelijks aanspraak maakt op het verrichten van werkzaamheden aan de website conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5. | ALL-IN PAKKET

 1. Een all-in pakket betreft de overeenkomst waarmee ASV Webdesign zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het ontwerpen en opleveren van een website, inclusief hosting, support en onderhoudsdiensten, alsmede het vervaardigen van back-ups van die website, alsook eventuele domeinnaamregistratie. Partijen komen uitdrukkelijk overeen of domeinnaamregistratie bij het all-in pakket is inbegrepen.
 2. De website die in het kader van een all-in pakket wordt ontworpen en opgeleverd, wordt voor een jaar kosteloos via ASV Webdesign gehost, inclusief de overige in het vorige lid vermelde diensten voor zover van toepassing. Deze termijn gaat in op de dag dat de website online is. Voor hosting via ASV Webdesign na deze periode is de wederpartij een vast bedrag per maand verschuldigd, welk bedrag uitdrukkelijk in de door de wederpartij aanvaarde offerte ter zake het all-in pakket is vermeld.
 3. Het vaste bedrag per maand als bedoeld in het vorige lid wordt halfjaarlijks dan wel jaarlijks gefactureerd. Halfjaarlijkse facturering vindt toepassing, tenzij jaarlijkse facturering uitdrukkelijk is overeengekomen. Verlenging van de hosting geschiedt uitdrukkelijk doordat de wederpartij de betreffende factuur voldoet, en wel voor de overeengekomen periode van zes dan wel twaalf maanden.
 4. De wederpartij kan de domeinnaam en website, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, verhuizen naar een andere hostingprovider, doch maakt de wederpartij nimmer aanspraak op restitutie van reeds door haar verrichte betalingen. In geval van een verhuizing stelt ASV Webdesign de wederpartij kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit geschieden tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.

ARTIKEL 6. | AANLEVEREN VAN CONTENT DOOR DE WEDERPARTIJ

De in het kader van de overeenkomst door de wederpartij aan ASV Webdesign aan te leveren content dient per e-mail beschikbaar te worden gesteld, tenzij ASV Webdesign onder omstandigheden van oordeel is dat dit telefonisch kan worden besproken. Teksten en afbeeldingen dienen in Word-bestand te worden aangeleverd. Voor afbeeldingen geldt voorts dat zij tevens in een ZIP-bestand door de wederpartij dienen te worden aangeleverd.

ARTIKEL 7. | HOSTING, SUPPORT, ONDERHOUD EN BACK-UP-VERVAARDIGING ANDERS DAN OP BASIS VAN EEN ALL-IN PAKKET

 1. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een niet door ASV Webdesign ontworpen en opgeleverde website via ASV Webdesign wordt gehost, dan wel de hosting via ASV Webdesign van een door ASV Webdesign ontworpen en opgeleverde website tussentijds is beëindigd, en ten aanzien daarvan support, onderhoud en het vervaardigen van back-ups plaatsvindt, geschiedt dit tegen een nader overeen te komen vast bedrag per maand. Tevens is de wederpartij daarvoor een nader overeen te komen eenmalige vergoeding voor het verhuizen van de website naar ASV Webdesign verschuldigd.
 2. Het vaste bedrag per maand als bedoeld in het vorige lid wordt halfjaarlijks dan wel jaarlijks gefactureerd. Halfjaarlijkse facturering vindt toepassing, tenzij jaarlijkse facturering uitdrukkelijk is overeengekomen. Verlenging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid geschiedt uitdrukkelijk doordat de wederpartij de betreffende factuur voldoet, en wel voor de overeengekomen periode van zes dan wel twaalf maanden.
 3. De wederpartij kan de domeinnaam en website, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, verhuizen naar een andere hostingprovider, doch maakt de wederpartij nimmer aanspraak op restitutie van reeds door haar verrichte betalingen. In geval van een verhuizing stelt ASV Webdesign de wederpartij kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van ASV Webdesign vereist, is ASV Webdesign gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door ASV Webdesign bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; zij kunnen, naast ASV Webdesign, jegens de wederpartij een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan ASV Webdesign.
 3. ASV Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst diensten verlenen die behoren tot de diensten die ASV Webdesign, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig verleent en de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon weten dat voor het verlenen van die diensten derden door ASV Webdesign zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van ASV Webdesign is, ook in geval ASV Webdesign verantwoordelijk is voor de prestaties door derden verricht, beperkt tot hetgeen in artikel 16 is bepaald.

ARTIKEL 9. | OPZEGGING EN EINDE VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in het ontwikkelen en vervaardigen van een website, dan wel een andere eenmalig op te leveren prestatie, en de wederpartij deze verbintenis tussentijds annuleert, blijft zij de volledige daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Overeenkomsten tussen partijen betreffende telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (duurovereenkomsten), kunnen tussentijds en met onmiddellijke ingang door de wederpartij worden opgezegd, met dien verstande dat de wederpartij nimmer aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van reeds door haar betaalde c.q. verschuldigde bedragen.
 3. Indien ASV Webdesign een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wenst te beëindigen, geschiedt dit met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan dat de lopende contractperiode is geëindigd.
 4. Na het eindigen van de overeenkomst rust op ASV Webdesign geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke content dan ook, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 5. In geval hosting van de overeenkomst deel uitmaakt, wordt de bijbehorende domeinnaam gedurende 40 dagen na het, op welke grond dan ook, eindigen van de overeenkomst, in quarantaine geplaatst. Binnen die periode kunnen partijen op initiatief van de wederpartij overeenkomen om de overeenkomst uitdrukkelijk te verlengen, in welk geval de domeinnaam wordt geheractiveerd. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan ASV Webdesign, zonder daartoe verplicht te zijn, de websitecontent bewaren ten behoeve van de eventueel alsnog uitdrukkelijk te verlengen overeenkomst.
 6. Indien de overeenkomst na het eindigen daarvan op initiatief van de wederpartij alsnog uitdrukkelijk wordt verlengd, wordt de uitdrukkelijk verlengde periode verkort met de duur gelegen tussen de dag van het eindigen van de geëindigde overeenkomst en de dag van ingang van de uitdrukkelijk verlengde overeenkomst, zulks om redenen van dekking van de kosten van servergebruik in die periode.
 7. Indien de overeenkomst na het eindigen daarvan op initiatief van de wederpartij alsnog uitdrukkelijk wordt verlengd, zoals bedoeld in het vorige lid, is de wederpartij heractiveringskosten ten aanzien van de domeinnaam en het hostingaccount verschuldigd ter grootte van € 15,- (excl. btw) per domeinnaam.

ARTIKEL 10. | SUPPORT EN ONDERHOUD VAN DE WEBSITE & BACK-UPS

 1. De wederpartij wordt middels instructievideo’s zelf in staat gesteld om wijzigingen en onderhoud aan de website uit te voeren. Het wijzigen en/of onderhouden van de website door ASV Webdesign, kunnen partijen overeenkomen tegen betaling van vooraf door de wederpartij ingekochte uren. Het door de wederpartij gewenste onderhoud c.q. de door de wederpartij gewenste wijzigingen worden dan ook verwerkt op basis van de daadwerkelijk daaraan door ASV Webdesign bestede uren en voor zover het tegoed aan uren dat de wederpartij heeft aangeschaft, toereikend is.
 2. Het toevoegen van producten aan een webwinkel, is niet inbegrepen bij het eventuele tegoed als bedoeld in het vorige lid. Partijen kunnen op basis van een daartoe af te sluiten duurovereenkomst, uitdrukkelijk overeenkomen dat een bepaald aantal producten, na aanlevering daarvan door de wederpartij, aan de webwinkel wordt toegevoegd door ASV Webdesign.
 3. ASV Webdesign is niet gehouden om door de wederpartij gewenste wijzigingen, van welke aard dan ook, door te voeren indien dit gelet op de aard van de gewenste wijzigingen (technisch) niet mogelijk is.
 4. Indien de wederpartij zodanig omvangrijke wijzigingen doorgeeft dat daaraan langer dan het uitdrukkelijk overeengekomen aantal uren moet worden besteed c.q. de wederpartij meer dan het eventueel krachtens lid 2 overeengekomen aantal producten wil laten toevoegen aan haar webwinkel, wordt het meerdere niet eerder verwerkt dan nadat de daarvoor verschuldigde meerprijs door de wederpartij is voldaan. Indien het aantal overeengekomen toe te voegen producten in de webwinkel van de wederpartij een maandelijks tegoed betreft, geldt dat het meerdere pas wordt uitgevoerd in de volgende maand, tenzij partijen voor het eerder doorvoeren van wijzigingen een extra vergoeding overeenkomen en de wederpartij deze extra vergoeding heeft voldaan.
 5. Indien op verzoek van de wederpartij plug-ins voor specifieke functionaliteiten van de website moeten worden geïnstalleerd en deze plug-ins door derden niet kosteloos beschikbaar worden gesteld, is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de plug-ins bij, en betaling(en) daarvan, aan de betreffende derde.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 11, worden de door de wederpartij gewenste wijzigingen c.q. het door de wederpartij gewenste onderhoud binnen zeven dagen verwerkt c.q. uitgevoerd.
 7. Dagelijks worden back-ups van de website gemaakt, welke back-ups elk gedurende zeven dagen worden bewaard. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat back-ups niet of niet conform het origineel kunnen worden teruggeplaatst, ter zake waarvan ASV Webdesign dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 8. De back-up-service van ASV Webdesign is uitsluitend van toepassing in geval hosting van de betreffende website via ASV Webdesign plaatsvindt.

ARTIKEL 11. | TERMIJNEN

Alle uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe ASV Webdesign zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van ASV Webdesign treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij ASV Webdesign schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ASV Webdesign de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde termijnen vangen pas aan op het moment dat ASV Webdesign alle voor de uitvoering c.q. oplevering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld, doch binnen 48 uur na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan ASV Webdesign per e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan geacht wordt dat ASV Webdesign ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van ASV Webdesign.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor ASV Webdesign uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele andere verplichting voort dan waarin de overeenkomst zonder deze reclame reeds voorziet.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij ASV Webdesign te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. ASV Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ASV Webdesign bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ASV Webdesign is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ASV Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is ASV Webdesign gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is ASV Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ASV Webdesign op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die ASV Webdesign ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien ASV Webdesign de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door ASV Webdesign vermelde en door de wederpartij aan hem verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat die bedragen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden gecommuniceerd.
 2. In geval van een duurovereenkomst is ASV Webdesign gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen, met dien verstande dat ASV Webdesign de wederpartij uiterlijk twee maanden voor uitdrukkelijke verlenging van die overeenkomst daarvan schriftelijke mededeling doet.
 3. Prijswijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen van btw-tarieven kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang aan de wederpartij worden doorberekend.
 4. ASV Webdesign is te allen tijde gerechtigd zijn uurtarief te wijzigen voor eventueel later tussen partijen tot stand te komen overeenkomsten.
 5. Betalingen dienen te geschieden op (één van) de daartoe door ASV webdesign aangewezen wijze(n), binnen de door ASV Webdesign vermelde termijn.
 6. ASV Webdesign is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de wederpartij een consument is, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige zin, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. ASV Webdesign voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt ASV Webdesign zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer instaan voor de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. ASV Webdesign spant zich in om de juiste werking van de website te optimaliseren en deze vrij te houden van schadelijke bestanden. ASV Webdesign kan echter niet steeds instaan voor de voortdurende juiste werking van de website. ASV Webdesign kan er voorts niet voor instaan dat zich geen inbreuken voordoen op de beveiliging van de website. ASV Webdesign spant zich, binnen zijn mogelijkheden, evenwel in dergelijke inbreuken zo spoedig mogelijk te verhelpen c.q. de juiste werking te herstellen, doch zonder jegens de wederpartij aansprakelijk te zijn voor de in verband met dergelijke inbreuken c.q. onjuiste werking, eventueel geleden schade.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds de opgeleverde website en anderzijds hetgeen tussen partijen ten aanzien van het ontwerp is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor reclames, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. ASV Webdesign heeft geen invloed op de voortdurende beschikbaarheid van de hostingdiensten, daar deze diensten worden ingekocht van derden (hostingproviders). Ter zake draagt ASV Webdesign dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 5. ASV Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van hostingproviders en registrars van domeinnamen.
 6. De hostingprovider en ASV Webdesign hebben het recht de hosting van de website op te schorten als blijkt dat de website een gevaar vormt voor de server en/of andere op de server gehoste websites. Ter zake vloeit er voor ASV Webdesign geen enkele aansprakelijkheid voort.
 7. ASV Webdesign draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder content mede begrepen, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ASV Webdesign kan worden toegerekend.
 8. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is ASV Webdesign nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data of welke andere gegevens dan ook. Verlies van data wordt zoveel mogelijk voorkomen door back-ups van de website te maken, echter kan het in een uitzonderlijk geval voorkomen dat back-ups niet of niet conform het origineel kunnen worden teruggeplaatst, ter zake waarvan ASV Webdesign dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 9. ASV Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers of andere systemen waarvan de dienstverlening van ASV Webdesign afhankelijk is.
 10. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van ASV Webdesign voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij ASV Webdesign in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor ASV Webdesign ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 11. ASV Webdesign is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content rechtmatig, juist en volledig is. ASV Webdesign aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart ASV Webdesign van al haar aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 12. ASV Webdesign is nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
 13. ASV Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 14. De aansprakelijkheid van ASV Webdesign is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ASV Webdesign betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 500,- (excl. btw) per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk bij ASV Webdesign heeft gemeld.
 16. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 12, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens ASV Webdesign één jaar.
 17. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ASV Webdesign, zal de wederpartij ASV Webdesign vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door ASV Webdesign.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ASV Webdesign aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.